Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/15. - Dz.U.2016.1249 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1249

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2016 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 12 lipca 2016 r.
sygn. akt K 28/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Julia Przyłębska,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Stanisław Rymar,

po rozpoznaniu w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lipca 2016 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1)
art. 6 § 2 zdanie drugie i § 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) z art. 32 i art. 63 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
2)
§ 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 647) z art. 32 i art. 63 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 6 § 2 zdanie drugie i § 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) są zgodne z art. 63 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
§ 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 647) jest zgodny z art. 63 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji.