[Wnioski, skargi i prośby skazanego] - Art. 6. - Kodeks karny wykonawczy. - Dz.U.2021.53 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Wnioski, skargi i prośby skazanego] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6.  [Wnioski, skargi i prośby skazanego]
§  1. 
Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w nim udział jako strona oraz w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym.
§  2. 
Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie. Skazany, składając wniosek, skargę lub prośbę, jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów.
§  3. 
Jeżeli wniosek, skarga lub prośba:
1)
oparte są na tych samych podstawach faktycznych,
2)
zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców,
3)
nie zawierają uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie,
4) 1
 są oczywiście bezzasadne

- właściwy organ może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania.

§  4.  2
 Skarga przysługuje skazanemu w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedział się on o zdarzeniu będącym podstawą skargi. Po upływie tego terminu skargę pozostawia się bez rozpoznania, chyba że niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od skazanego.
1 Art. 6 § 3 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1855) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2022 r.
2 Art. 6 § 4 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1855) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 września 2022 r.