Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.14.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1918 r.

DEKRET
RADY REGENCYJNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO
w sprawie wypuszczenia pożyczki państwowej.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy ze względu na nieodzowność uczynienia zadość najpilniejszym potrzebom Państwa Polskiego wypuścić pożyczkę państwową, zabezpieczoną całym majątkiem Państwa Polskiego, w wysokości
jaka uznana zostanie za niezbędną, dla pokrycia najpilniejszych wydatków, polecając jednocześnie Ministrowi Skarbu przystąpić do wydania odnośnych zarządzeń.

Dan w Warszawie, dnia 30 października 1918 roku.