§ 1. - Wypłacanie ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1658

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa walutę, sposób obliczania i wypłacania oraz wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "terytorium".