Wypłacanie ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.148.1658

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 117b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa walutę, sposób obliczania i wypłacania oraz wysokość ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "terytorium".
1.
Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium przysługuje, na warunkach, o których mowa w § 3, ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i innych wydatków w wysokości 10% kwoty diety, określonej w przepisach dotyczących szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
2.
Ryczałt wypłaca się w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej jego równowartość w walucie obcej.
Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje:
1)
1/3 ryczałtu, gdy pobyt poza terytorium trwał ponad 4 godziny, nie dłużej jednak niż 8 godzin na dobę,
2)
1/2 ryczałtu, gdy pobyt poza terytorium trwał ponad 8 godzin, nie dłużej jednak niż 12 godzin na dobę,
3)
ryczałt w pełnej wysokości, gdy pobyt poza terytorium trwał ponad 12 godzin.
1.
Czas pobytu stanowiący podstawę do obliczenia wysokości ryczałtu obejmuje okres od czasu przekroczenia granicy państwowej do czasu powrotu do kraju.
2.
W przypadku wielokrotnego przekraczania granicy państwowej w ciągu doby podstawę do obliczenia wysokości ryczałtu stanowi łączny czas pobytu poza terytorium w ciągu doby.
3.
Okres nieprzerwanego pobytu poza terytorium, rozpoczętego w danej dobie, a zakończonego w dobie następnej, traktuje się jako pobyt w ciągu doby.
1.
Należności z tytułu ryczałtu wypłaca się zaliczkowo, w wysokości wynikającej z wstępnej kalkulacji miesięcznych potrzeb na wypłaty należności z tytułu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Wysokość zaliczkowej wypłaty na poczet ryczałtu ustala komendant oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba. Wypłata zaliczki następuje do 7 dnia miesiąca, w którym funkcjonariusz wykonuje zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.
3.
Do ustalenia wysokości zaliczki na poczet ryczałtu stosuje się kursy sprzedaży walut obcych ogłoszone przez Narodowy Bank Polski, obowiązujące w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym funkcjonariusz będzie wykonywał zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.
4.
Miesięcznego rozliczenia zaliczkowych wypłat na poczet ryczałtu dokonuje komendant oddziału Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego wypłaty te dotyczą.
5.
Do rozliczenia zaliczkowych wypłat na poczet ryczałtu stosuje się kursy sprzedaży walut obcych ogłoszone przez Narodowy Bank Polski, obowiązujące w ostatnim dniu miesiąca, w którym funkcjonariusz wykonywał zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.
Wysokość ryczałtu w 2002 r. wynosi 50% kwoty ryczałtu ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.