Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.17.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WOJSKOWYCH, SKARBU I OCHRONY PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ.
z dnia 25 lutego 1920 r.
w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek medycyny, studentów, studentek medycyny, tudzież osób posiadających wyszkolenie sanitarne, powołanych do osobistych świadczeń wojennych.

Na podstawie art. 12 ustawy o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. Ustaw z 1919, № 67, poz. 401) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Lekarze, lekarki, rygorozanci i rygorozantki, tudzież studenci i studentki medycyny i osoby posiadające wykształcenie sanitarne powołani na podstawie art. 3 ustawy o osobistych świadczeniach wojennych otrzymują przez czas powołania następujące wynagrodzenie, obciążające budżet M. S. Wojsk, w czasie pełnienia przez nich służby przy wojsku i budżet Min. Zdr. Publ. w razie oddania ich temuż Ministerstwu do dyspozycji.
1. Lekarze i lekarki:
a) którzy po uzyskaniu dyplomu lekarskiego wykonywali praktykę lekarską nie dłużej, jak 5 lat - pobory X rangi wojskowej wraz ze wszystkiemi dodatkami.
b) którzy po otrzymaniu dyplomu lekarskiego wykonywali praktykę lekarską dłużej niż przez 5 lat, a nie dłużej niż przez 12 lat-pobory IX rangi wojskowej wraz ze wszystkiemi dodatkami.
c) którzy po uzyskaniu dyplomu lekarskiego wykonywali praktykę lekarską dłużej niż przez 12 lat - pobory VIII rangi wojskowej wraz ze wszystkiemi dodatkami.
2. Absolwenci, absolwentki medycyny, tudzież felczerzy, felczerki, którzy ukończyli przynajmniej 4 klasy szkoły średniej lub równorzędnej - pobory Xl rangi wojskowej wraz ze wszystkiemi dodatkami.
3. Studenci i studentki medycyny - pobory sanitarjuszek wraz ze wszystkiemi dodatkami.
4. Osoby posiadające wyszkolenie sanitarne, o ile nie podpadają pod którąś z wyżej wymienionych kategorji, pobory sierżanta sztabowego.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Normy wynagrodzenia, ustalone w § 1 nin. rozporządzenia, mają zastosowanie tylko przy wypłacie wynagrodzenia za czasokresy, odpowiadające pełnym miesiącom, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 2 października 1920 r. (Dz.U.20.94.624) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 1920 r.