Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.87.678

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1923 r.
w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429) zarządza się co następuje:
§  1. Określoną w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbą (Dz. U. R. P. № 78, poz. 710) i w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 2 dnia 18 stycznia 1923 (Dz. U. R. P. № 10, poz. 60) jednostkę wynagrodzenia za nocną służbę. zmienia się z mocą wsteczną od 1 kwietnia 1923 r. do końca czerwca 1923 w następujący sposób:
a) dla urzędników w urzędach pocztowych, telegraficznych, telefonicznych i pocztowo-telegraficznych I klasy na kwotą 875 mkp., II klasy na kwotę 750 mkp., wszystkich innych klas na kwotą 625 mkp.
b) dla niższych funkcjonarjuszów w wysokości 2/3 kwoty, przypadającej dla urzędników.
§  2. Określoną w § 1 niniejszego rozporządzenia jednostkę wynagrodzenia za nocną służbą podwyższa się począwszy od dnia 1 lipca 1923 r.:
a) dla urzędników w urzędach pocztowych, telegraficznych, telefonicznych i pocztowo-telegraficznych I klasy na kwotę 1.300 mkp., II klasy na kwotę 1.100 mkp., wszystkich innych klas na kwotę 900 mkp.;
b) dla niższych funkcjonarjuszów w wysokości 2/3 kwoty, przypadającej dla urzędników.
§  3. Jeśli w tej samej miejscowości znajduje się więcej urzędów pocztowych, telegraficznych, telefonicznych i pocztowo-telegraficznych rozmaitej klasy, wynagrodzenie za nocną służbę reguluje się według tego urzędu, który zaliczony jest do najwyższej klasy.
§  4. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.