Wynagrodzenie członków komisyj szacunkowo-rozjemczych. - Dz.U.1925.115.823 - OpenLEX

Wynagrodzenie członków komisyj szacunkowo-rozjemczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.823

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 31 października 1925 r.
w sprawie wynagrodzenia członków komisyj szacunkowo-rozjemczych.

Na zasadzie art. 2 ustawy 7 dnia 6 lipca 1923 r. o ustanowieniu urzędu Ministra Reform Rolnych (Dz. U. R. P. № 71, poz. 556), art. 27 ustawy z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. R. P. № 42, poz. 249), art. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem, oraz w powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokolskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 65) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski ziemi wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1922 roku w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem, oraz w powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokolskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 78, poz. 613) - zarządza się co następuje:
Członkowie komisyj szacunkowo-rozjemczych, o ile nie są urzędnikami państwowymi, biorącymi udział w posiedzeniach komisji na mocy delegacji służbowej otrzymują wynagrodzenie za udział w czynnościach komisyj szacunkowo-rozjemczych oraz zwrot kosztów podróży według norm i zasad, ustalonych dla funkcjonarjuszów państwowych IX st. sł., z tem jednak, że:
a)
za udział w czynnościach komisji wypłacane będą pełne diety, chociażby czynność łącznie z podróżą trwała mniej niż 24 godziny;
b)
opłata za przejazd podwodami winna odpowiadać przeciętnej cenie najmu koni w danej miejscowości, co może być stwierdzane również i przez komisarzy ziemskich;
c)
rachunki kosztów podróży winny być składane w powiatowych urzędach ziemskich w terminie najpóźniej czternastodniowym po ukończeniu każdorazowej czynności komisyjnej;
d)
diety i koszty podróży wypłaca okręgowy urząd ziemski po zaświadczeniu rachunków przez komisarza ziemskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą postanowienia § 61 rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonywania ustawy z dnia 7 maja 1920 r. ze zmianami wprowadzonemi ustawą z dnia 7 kwietnia 1922 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 8, poz. 49) oraz § 61 rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. o wykonaniu ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz w powiatach: białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokolskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 8, poz. 50).