Rozciągnięcie na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia... - Dz.U.1923.78.613 - OpenLEX

Rozciągnięcie na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.78.613

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1923 roku
o rozciągnięciu na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz powiatach: białowieskim, białostockim,. bielskim, grodzieńskim, sokolskim i wołkowyskim województwa białostockiego.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego Ziemi Wileńskiej rozciąga się moc obowiązującą ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem, w powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokolskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 65).

Jednocześnie traci moc obowiązującą dekret № 397 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 29 października 1921 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów (Dz. Urz. T. K. Rz. L. Śr. № 34/44 z dnia 19 listopada 1921 r.).

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się. Ministrowi Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w czternastym dniu po jego ogłoszeniu i nie ma zastosowania do spraw o likwidacji serwitutów, wszczętych i niezakończonych na mocy przepisów, dotąd obowiązujących na obszarze Ziemi Wileńskiej.