Wynagrodzenia zawodowych kuratorów sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.85.930

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

Na podstawie art. 1231 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319) zarządza się, co następuje:
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze zawodowych kuratorów sądowych przy zastosowaniu następujących wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa:
Lp.StanowiskoWielokrotność kwoty bazowej
1Kurator specjalista1,4
2Starszy kurator1,2
3Kurator1,1
4Stażysta kuratorski0,9
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2001 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Dz. U. Nr 50, poz. 586).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.