Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 27a ust. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego między Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwanym dalej "Dyrektorem Narodowego Instytutu", a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w związku z prowadzeniem przez Dyrektora Narodowego Instytutu wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą".
Minister Sprawiedliwości przekazuje Dyrektorowi Narodowego Instytutu aktualne informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:
1)
art. 27a ust. 4 ustawy - w terminie do dnia 8 grudnia roku podatkowego;
2)
art. 27a ust. 5 ustawy - w terminie do 8. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Dyrektor Narodowego Instytutu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:
1)
art. 27a ust. 4 ustawy - w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego;
2)
art. 27a ust. 5 ustawy - w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji od Ministra Sprawiedliwości.
1. 
Informacje, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, są przekazywane w formie dokumentu elektronicznego, stanowiącego arkusz kalkulacyjny, zapisany w jednym z formatów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
2. 
Strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
Przekazywanie informacji między Dyrektorem Narodowego Instytutu a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych następuje z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej właściwych ministrów oraz Dyrektora Narodowego Instytutu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r. 1

ZAŁĄCZNIK

STRUKTURA DANYCH DLA WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27A UST. 4 I 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Nazwa kolumnyOpisTyp danych
Numer Krajowego Rejestru Sądowegonumer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznegoznakowe - 10 cyfr
Numer NIP*numer NIP organizacji pożytku publicznegoznakowe - 10 cyfr
Nazwanazwa organizacji pożytku publicznegoznakowe - wielkie litery
Województwosiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa województwaznakowe - wielkie litery
Powiatsiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa powiatuznakowe - wielkie litery
Gminasiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa gminyznakowe - wielkie litery
Miejscowośćsiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa miejscowościznakowe - wielkie litery
Organizacja pożytku publicznego znajdująca się w stanie likwidacjiTAK** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji

NIE** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji

znakowe - wielkie litery
Organizacja pożytku publicznego znajdująca się w stanie upadłościTAK** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o ogłoszeniu upadłości

NIE** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o ogłoszeniu upadłości

znakowe - wielkie litery
* Jeżeli został nadany i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

** Właściwe zaznaczyć.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 1495), które na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.