Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego. - Dz.U.2014.1495 - OpenLEX

Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1495

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 27a ust. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w związku z prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą".
Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego aktualne informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:
1)
art. 27a ust. 4 ustawy - w terminie do dnia 8 grudnia roku podatkowego;
2)
art. 27a ust. 5 ustawy - w terminie do 8. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:
1)
art. 27a ust. 4 ustawy - w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego;
2)
art. 27a ust. 5 ustawy - w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji od Ministra Sprawiedliwości.
1.
Informacje, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, są przekazywane w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego, w jednym z formatów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526).
2.
Strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
Przekazywanie informacji między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych następuje z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej właściwych ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. 2

ZAŁĄCZNIK

STRUKTURA DANYCH DLA WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27A UST. 4 I 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Nazwa kolumnyOpisTyp danych
Numer Krajowego Rejestru Sądowegonumer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznegoznakowe - 10 cyfr
Numer NIP*numer NIP organizacji pożytku publicznegoznakowe - 10 cyfr
Nazwanazwa organizacji pożytku publicznegoznakowe - wielkie litery
Województwosiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa województwaznakowe - wielkie litery
Powiatsiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa powiatuznakowe - wielkie litery
Gminasiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa gminyznakowe - wielkie litery
Miejscowośćsiedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa miejscowościznakowe - wielkie litery
Organizacja pożytku publicznego znajdująca się w stanie likwidacjiTAK** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji.

NIE** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji.

znakowe - wielkie litery
Organizacja pożytku publicznego znajdująca się w stanie upadłościTAK** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o ogłoszeniu upadłości.

NIE** - w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o ogłoszeniu upadłości.

znakowe - wielkie litery
* Jeżeli został nadany i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

** Właściwe zaznaczyć.

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kierował działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 86, poz. 474), które utraciło moc z dniem 1 września 2014 r., zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 223).