§ 5. - Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1495

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2014 r.
§  5.
Przekazywanie informacji między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych następuje z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej właściwych ministrów.