§ 4. - Wymiana informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1495

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2014 r.
§  4.
1.
Informacje, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, są przekazywane w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego, w jednym z formatów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526).
2.
Strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.