Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1025

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1  ORAZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 2
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 3

Na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60 i 785) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wymagany zakres planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części tekstowej i graficznej planu, sporządzanego dla części lub całości morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
2) plan - plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub ich części;
3) źródłowe opracowania kartograficzne - mapy morskie, o których mowa w art. 41b ust. 1 pkt 3 ustawy, mapy pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), niezbędne do opracowania planu lub mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcia planu;
4) dane przestrzenne - dane przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 2003), niezbędne do opracowania planu lub mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcia planu;
5) współrzędne geodezyjne - współrzędne podawane w stopniach (°), minutach (') i sekundach ("), określone w geocentrycznym geodezyjnym układzie współrzędnych zgodnym z państwowym systemem odniesień przestrzennych;
6) akwen - wydzieloną w planie część obszaru morskiego;
7) przeznaczenie akwenu - rozstrzygnięcie planu określające podstawowe i dopuszczalne funkcje akwenu;
8) infrastruktura techniczna - kable, rurociągi, budowle hydrotechniczne oraz inne obiekty i urządzenia służące:
a) bezpieczeństwu żeglugi,
b) poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin lub wydobywaniu i przesyłowi kopalin,
c) pozyskiwaniu i przesyłowi energii,
d) obronności.
§  3. 
1.  Do materiałów planistycznych zalicza się:
1) analizy, w tym analizę obejmującą opis stanu istniejącego, charakterystykę uwarunkowań i koncepcję kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem, studia, koncepcje, programy oraz inne dokumenty, opracowania i mapy sporządzone dla potrzeb planu;
2) wydane pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy, oraz uzgodnienia, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy;
3) opracowania, analizy, prognozy, przyjęte studia, koncesje i decyzje wydane przez właściwe organy dla portów i przystani morskich, pasa nadbrzeżnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, oraz obszaru objętego planem;
4) koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, programy zadań rządowych, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), rządowe dokumenty strategiczne oraz strategie rozwoju województw;
5) plany zagospodarowania przestrzennego województw, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lądowych przyległych do obszaru objętego planem;
6) źródłowe opracowania kartograficzne;
7) dane przestrzenne;
8) dokumenty lub akty normatywne, które określają zasady korzystania z poszczególnych akwenów, dotyczące:
a) form ochrony przyrody i ich otulin oraz ustaleń planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody,
b) obiektów i akwenów chronionych ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
c) obiektów i stref chronionych ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
d) stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszanych okresowo stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawianych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy,
e) ochrony żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim,
f) działań realizowanych w ramach krajowego programu ochrony wód morskich, o którym mowa w art. 61r ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)
9) opracowania przedstawiające dotychczasowe użytkowanie akwenów oraz obszarów przyległych, dotyczące:
a) tras żeglugowych,
b) lokalizacji infrastruktury technicznej,
c) sztucznych wysp i konstrukcji,
d) pozyskiwania energii odnawialnej,
e) poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż,
f) składowania urobku,
g) żywych zasobów rybnych i aktywności rybackiej,
h) turystyki, sportu i rekreacji,
i) badań naukowych,
j) charakterystyki pasa nadbrzeżnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, w tym sposobu jego zagospodarowania oraz występowania obszarów chronionych,
k) obronności i bezpieczeństwa państwa;
10) inne dane, dokumenty lub akty normatywne niezbędne do sporządzenia planu lub mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcia planu.
2.  Charakterystyka uwarunkowań, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności:
1) zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w sposobie korzystania z obszarów morskich wynikające z przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 8;
2) opis dotychczasowego użytkowania akwenów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9;
3) uwarunkowania wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5;
4) rysunki uwarunkowań przedstawiające w szczególności:
a) przestrzenną lokalizację poszczególnych obszarów, na których obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu akwenów objętych planem, oraz inne uwarunkowania wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5,
b) granice i oznaczenia akwenów, dla których zasady korzystania zostały określone w dokumentach lub aktach normatywnych, o których mowa w ust. 1 pkt 8,
c) dotychczasowe użytkowanie akwenów określone na podstawie opracowań, o których mowa w ust. 1 pkt 9.
3.  Materiały planistyczne powinny być aktualne co najmniej na dzień przystąpienia do sporządzania planu.
§  4. 
1.  Plan jest złożony z części tekstowej i części graficznej.
2.  Część graficzną stanowi rysunek planu.
§  5. 
1.  Plan sporządza się przy zastosowaniu następujących standardów:
1) obszarowi objętemu planem nadaje się unikalny kod literowy planu;
2) w przypadku gdy obszar objęty planem obejmuje część morskich wód wewnętrznych lub część morza terytorialnego, lub część wyłącznej strefy ekonomicznej, zasięg przestrzenny planu określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic tego obszaru;
3) obszar objęty planem dzieli się na akweny o określonej funkcji podstawowej;
4) akwenom nadaje się kolejny unikalny numer;
5) w ramach akwenu można wydzielić części o określonych funkcjach dopuszczalnych lub części, na których obowiązują zakazy lub ograniczenia;
6) rozstrzygnięcia dotyczące przeznaczenia poszczególnych akwenów zapisuje się w postaci kart akwenów zawierających:
a) numer akwenu oraz oznaczenie literowe określające funkcję podstawową akwenu,
b) pole powierzchni akwenu wyznaczone jako fragment powierzchni elipsoidy GRS80,
c) opis położenia akwenu przy użyciu współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych,
d) szczegółowe rozstrzygnięcia, o których mowa w § 6 ust. 2;
7) w karcie akwenu zamieszcza się również informacje o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie akwenu, o których mowa w § 6 ust. 3.
2.  Wzór karty akwenu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Część tekstowa planu składa się z:
1) ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć obowiązujących na części lub całym obszarze objętym planem;
2) rozstrzygnięć dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego;
3) kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej;
4) szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części;
5) informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów.
2.  Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych akwenów zawierają:
1) określenie funkcji podstawowej na potrzeby:
a) sztucznych wysp i konstrukcji,
b) transportu,
c) infrastruktury technicznej,
d) ochrony środowiska i przyrody,
e) dziedzictwa kulturowego,
f) rybołówstwa,
g) akwakultury,
h) pozyskiwania energii odnawialnej,
i) poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż,
j) turystyki, sportu i rekreacji,
k) obronności i bezpieczeństwa państwa,
l) inne niż wymienione w lit. a-k, w zależności od potrzeb planu;
2) ustalenie funkcji dopuszczalnych dla poszczególnych obszarów, którymi w zależności od potrzeb planu mogą być badania naukowe lub funkcje, o których mowa w pkt 1;
3) zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów, z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego;
4) w razie potrzeby informację o inwestycji celu publicznego, w tym o jej rozmieszczeniu, planowanej do realizacji w ramach funkcji akwenu;
5) warunki dotyczące uprawiania rybołówstwa i akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż oraz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego;
6) ustalenia, o których mowa w art. 37d ustawy.
3.  Informacje o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów dotyczą:
1) zasad korzystania z poszczególnych akwenów, wynikających z dokumentów lub aktów normatywnych określonych w przepisach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8;
2) szczególnie istotnych uwarunkowań dotyczących poszczególnych akwenów wynikających ze zgromadzonych materiałów planistycznych;
3) innych istotnych informacji dotyczących poszczególnych akwenów.
4.  Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 2, sporządza się uzasadnienie.
5.  Uzasadnienie stanowi załącznik do części tekstowej planu.
§  7. 
1.  Rysunek planu sporządza się z wykorzystaniem źródłowych opracowań kartograficznych oraz danych przestrzennych w skali zapewniającej największą dokładność zobrazowania, w zależności od obszaru objętego planem, nie mniejszej jednak niż 1:200 000.
2.  Rysunek planu zawiera, w szczególności:
1) tytuł;
2) rysunek orientacyjny określający lokalizację obszaru objętego planem w stosunku do wybrzeża;
3) określenie skali w formie liczbowej i liniowej;
4) granice obszaru objętego planem;
5) granice administracyjne występujące w obszarze objętym planem oraz w obszarze przyległym do planu;
6) oznaczenie obszarów przyległych do obszaru objętego planem;
7) kilometraż brzegu morskiego;
8) granice portów i przystani morskich;
9) legendę z objaśnieniem wszystkich użytych oznaczeń i symboli;
10) nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu z częścią tekstową planu;
11) opis siatki współrzędnych;
12) informację o układzie odniesienia;
13) datę opracowania.
3.  Oznaczenia na rysunku planu należy stosować w sposób przejrzysty i zapewniający czytelność rysunku.
4.  Opracowania kartograficzne rysunku planu dzielą się na:
1) ogólne, sporządzane w skali równej 1:200 000;
2) szczegółowe, sporządzane w skali większej niż 1:200 000.
§  8. 
1.  Rysunek planu przedstawia rozstrzygnięcia planu zawierające, w szczególności:
1) akweny, dla których określono funkcję podstawową;
2) oznaczenia części akwenów, dla których ustalono funkcje dopuszczalne, oraz części akwenów, na których obowiązują zakazy lub ograniczenia.
2.  Przy sporządzaniu rysunku planu stosuje się jednobarwne oznaczenia graficzne dotyczące granic akwenów o określonym przeznaczeniu oraz oznaczenia literowe i numery akwenów.
3.  Podstawowe oznaczenia graficzne i literowe określające funkcje akwenów, stosowane na rysunku planu, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Oznaczenia mogą być rozszerzane o kolejne wartości w zależności od potrzeb planu.
4.  Dopuszcza się stosowanie na rysunku planu mieszanych oznaczeń graficznych lub literowych, w zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących funkcji akwenów.
5.  W przypadku gdy szerokość obrysu obszaru w skali mapy jest mniejsza od 2 mm, na rysunku planu stosuje się symbole liniowe, a w przypadku gdy obrys obszaru w skali mapy jest mniejszy od 4 × 4 mm, obszar ten oznacza się symbolem punktowym.
§  9. 
1.  Część graficzną planu sporządza się w formie cyfrowego opracowania kartograficznego na podstawie jednolitej bazy danych przestrzennych.
2.  Rysunek planu tworzy prezentacja kartograficzna obiektów przestrzennych bazy danych planu w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3.  Rysunek planu sporządza się w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych.
4.  W bazie danych przestrzennych, o której mowa w ust. 1, stosuje się typy i atrybuty obiektów przestrzennych określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5.  Obiekty przestrzenne opracowuje się z precyzją 0,01 sekundy (").
6.  Wizualizację rysunku planu przygotowuje się w formacie plików GEOTIFF.
§  10. 
1.  Przebieg prac planistycznych dokumentuje się w formie uporządkowanego zbioru dokumentów powstałych w trakcie sporządzania planu, zawierającego w szczególności:
1) dowody potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy;
2) poszczególne wersje projektów planu powstałe w trakcie procedury planistycznej;
3) wykaz uwag i wniosków złożonych na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;
4) wykaz uwag i wniosków wniesionych do wyłożonego projektu planu i prognozy, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy;
5) wykaz opinii o projekcie planu, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7 i 16 ustawy;
6) wykaz uzgodnień projektu planu, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 8, 12, 13, 13a i 16 ustawy.
2.  Wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, zawierają:
1) inicjały osoby fizycznej lub nazwę jednostki organizacyjnej wnoszących pismo oraz nazwę miejscowości zamieszkania lub siedziby;
2) datę i sygnaturę pisma, o ile została nadana;
3) datę wpływu pisma do właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego;
4) streszczenie pisma;
5) oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga, wniosek, opinia lub uzgodnienie;
6) uwagi sporządzającego plan.
3.  Wykaz uwag i wniosków, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera także:
1) streszczenie opisu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy;
2) informację na temat sposobu uwzględnienia uwagi lub wniosku wraz z uzasadnieniem.
4.  Wykaz uwag i wniosków, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera także informację na temat sposobu uwzględnienia uwagi lub wniosku wraz z uzasadnieniem.
5.  Wykaz opinii, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera także:
1) datę doręczenia wniosku o wydanie opinii podmiotowi, o którym mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7 ustawy;
2) informację na temat sposobu uwzględnienia opinii wraz z uzasadnieniem.
6.  Wykaz uzgodnień, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera także:
1) datę doręczenia wniosku o uzgodnienie podmiotowi, o którym mowa w art. 37e ust. 1 pkt 8, 13 i 13a ustawy;
2) informację na temat sposobu uzgodnienia;
3) informację o warunkach uzgodnienia, o których mowa w art. 37g ust. 4 ustawy;
4) informację o sposobie uwzględnienia warunków uzgodnienia, o których mowa w pkt 3.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODSTAWOWE OZNACZENIA GRAFICZNE I LITEROWE OKREŚLAJĄCE FUNKCJE AKWENÓW, STOSOWANE NA RYSUNKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH, MORZA TERYTORIALNEGO I WYŁĄCZNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TYPY I ATRYBUTY OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH*

Tabela 1. Typ i atrybuty obiektu przestrzennego: "ElementPlanu"
Nazwa typuOpisUwagi
Element planu

(ElementPlanu)

Abstrakcyjny typ bazowy obiektu przestrzennego, który reprezentuje element planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskichTyp abstrakcyjny
Atrybuty typu przestrzennego "ElementPlanu"
AtrybutDefinicjaTypWymagane
identyfikatorZewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego. Identyfikatory służy do jednoznacznej identyfikacji obiektu przestrzennego i nie może zostać zmieniony w trakcie cyklu życia obiektu przestrzennegoCharacterStringTak
waznyOdData i godzina, w której ta wersja obiektu była lub będzie występować w świecie rzeczywistymDateTimeNie
waznyDoData i godzina, w której ta wersja obiektu przestała lub przestanie występować w świecie rzeczywistym. Wartość "waznyDo" nie może być większa niż wartość "waznyOd"DateTimeNie

Tabela 2. Typ i atrybuty obiektu przestrzennego: "ObszarPlanu"

Nazwa typuOpisUwagi
Obszar planu (ObszarPlanu)Obszar objęty planem

zagospodarowania przestrzennego

Typ jest podtypem "ElementPlanu"
Atrybuty typu przestrzennego "ObszarPlanu"
AtrybutDefinicjaTypWymagane
autorNazwa organu, który sporządził planCharacterStringTak
dokumentUriUnikalny identyfikator zasobów wskazujący dokument stanowiący podstawę obowiązywania planu, np. adres sieciowy URLURINie
tytulNazwa planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskichCharacterStringTak
statusPlanuOgólne wskazanie statusu w procesie planowaniaStatusPlanuTak
kodUnikalny kod literowyCharacterStringTak

Tabela 3. Typ i atrybuty obiektu przestrzennego: "Akwen"

Nazwa typuOpisUwagi
Akwen (Akwen)Wydzielony w planie obszar o określonej funkcji podstawowej, o której rozstrzyga planTyp jest podtypem "ElementPlanu"
Atrybuty typu przestrzennego "Akwen"
AtrybutDefinicjaTypWymagane
nrNumer kolejny akwenu, unikalny w skali danego planuIntegerTak
funkcjaPodstawowaWiodące przeznaczenie obszaru wydzielonego w planie, którego pozostałe dopuszczalne funkcje nie mogą zakłócaćFunkcjaAkwenuTak

Tabela 4. Typ i atrybuty obiektu przestrzennego: "ObszarAkwenu"

Nazwa typuOpisUwagi
Obszar akwenu

(ObszarAkwenu)

Wydzielony w obrębie akwenu obszar o określonych funkcjach dopuszczalnych, zakazach lub ograniczeniach, o których rozstrzyga planTyp jest podtypem "ElementPlanu"
Atrybuty typu przestrzennego "ObszarAkwenu"
AtrybutDefinicjaTypWymagane
nrAkwenuNumer akwenu, w ramach którego wydzielono obszar o określonych funkcjach dopuszczalnych, zakazach lub ograniczeniachIntegerTak
nrNumer kolejny obszaru o określonych funkcjach dopuszczalnych, unikalny w skali danego akwenuIntegerTak
funkcjaDopuszczalnaOznaczenie możliwych sposobów wykorzystania obszaru, których współistnienie nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój akwenu oraz nie zakłóci jego wiodącego przeznaczeniaFunkcjaAkwenuNie
funkcjaOgraniczonaOznaczenie sposobów wykorzystania obszaru, które podlegają ograniczeniomFunkcjaAkwenuNie
funkcjaZakazanaOznaczenie zakazanych sposobów wykorzystania obszaruFunkcjaAkwenuNie

Tabela 5. Atrybuty dla "StatusPlanu"

Nazwa typuOpisUwagi
Status planu (StatusPlanu)Ogólne wskazanie statusu

w procesie planowania

Wartości typu wyliczeniowego "StatusPlanu"
WartośćOpis
opracowywanyPlan jest w trakcie opracowywania
przyjmowanyPlan jest w trakcie procesu mającego nadać mu moc prawną
obowiazujacyPlan został przyjęty i jest prawnie wiążący
zdezaktualizowanyPlan został zastąpiony innym planem lub utracił moc prawną

Tabela 6. Atrybuty dla "FunkcjaAkwenu"

Nazwa typuOpisUwagi
Funkcja akwenu

(FunkcjaAkwenu)

Podstawowa lub dopuszczalna

funkcja akwenu, o której rozstrzyga

plan

Wartości listy kodowej typu "FunkcjaAkwenu"**
WartośćOpis
WSztuczne wyspy i konstrukcje
TTransport
IInfrastruktura techniczna
OOchrona środowiska i przyrody
DDziedzictwo kulturowe
RRybołówstwo
AAkwakultura
EPozyskiwanie energii odnawialnej
KPoszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż
STurystyka, sport i rekreacja
BObronność i bezpieczeństwo państwa

Objaśnienia:

* Typy i atrybuty obiektów przestrzennych opracowano, wykorzystując następujące stereotypy zgodne z normą ISO /TS 19103:2015:

StereotypElement modeluOpis
CharacterStringTyp atrybutuTyp znakowy
DateTimeTyp atrybutuTyp daty i czasu
IntegerTyp atrybutuTyp całkowity
URITyp atrybutuUnikalny identyfikator zasobu zdefiniowany w ISO 19139

** Lista kodowa typu "FunkcjaAkwenu" może być rozszerzana o kolejne wartości w zależności od potrzeb planu.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska i rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
3 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 135).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (Dz. U. poz. 1051), które na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1250) utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2016 r.