§ 3. - Wymagania dla kotłów na paliwo stałe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
§  3.  5
1. 
Wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.
3. 
W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.
4.  6
 Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5.
5. 
Kotły wyposażone w systemy oczyszczania spalin powinny stanowić integralną całość konstrukcji, potwierdzoną badaniami dopuszczającymi kocioł do obrotu i użytkowania, o których mowa w § 4.
6. 
Instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa kotła powinny zawierać informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.
6 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.