Art. 8. - Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.55.310

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1949 r.
Art.  8.
1.
W terminie zawitym 7-dniowym od dnia doręczenia odpisu orzeczenia strony mogą zwrócić się do władzy, która wydała orzeczenie, z żądaniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
2.
Zgłoszenie żądania, określonego w ust. 1, wstrzymuje wykonanie orzeczenia.
3. 4
Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd okręgowy, w którego okręgu znajduje się siedziba władzy, która wydała orzeczenie. Sąd orzeka postanowieniem.
4.
Postanowienia sądu zapadają po wysłuchaniu prokuratora, organu bezpieczeństwa publicznego oraz osoby, której orzeczenie dotyczy, lub jej pełnomocnika.
4 Art. 8 ust. 3 zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U.49.32.238) z dniem 1 lipca 1949 r.