[Prawo do bezpłatnych przejazdów i przelotów] - Art. 43. - Wykonywanie mandatu posła i senatora. - Dz.U.2022.1339 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Prawo do bezpłatnych przejazdów i przelotów] - Wykonywanie mandatu posła i senatora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1339 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2022 r.
Art.  43.  [Prawo do bezpłatnych przejazdów i przelotów]
1. 
Poseł i senator ma prawo, na terenie kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, a także do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu, określa, w drodze rozporządzenia, tryb korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem przejazdów publicznymi środkami komunikacji miejskiej.