§ 8. - Wykonanie w stosunku do obywateli Związku Socjalistycznych Republik Rad art. 40 ustawy o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.60.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1930 r.
§  8.
W wypadkach sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości należącej do obywatela Z. S. R. R. wypłata ceny kupna osobom uprawnionym może być dokonana dopiero po przedstawieniu przez osobę interesowaną zaświadczenia Ministerstwa Skarbu, że niema przeszkód do wypłaty.