Wykonanie w stosunku do obywateli Związku Socjalistycznych Republik Rad art. 40 ustawy o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.60.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1930 r.
dotyczące wykonania w stosunku do obywateli Związku Socjalistycznych Republik Rad art. 40 ustawy o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 581) zarządza się co następuje:
Obywatele Z. S. R. R. mogą dokonywać wszelkich czynności prawnych, odnoszących się do mienia nieruchomego, położonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tylko po uprzedniem uzyskaniu zaświadczenia Ministerstwa Skarbu, że do danej czynności niema przeszkód.
Sądy, notarjusze i pisarze hipoteczni nie mogą. sporządzać ani legalizować dokumentów, odnoszących się do czynności prawnych o charakterze majątkowym, dokonywanych przez obywatela Z, S. R. R., przed złożeniem przez osobę interesowaną zaświadczenia Ministerstwa Skarbu, że niema przeszkód do dokonania danej czynności prawnej.
Przepisy §§ 1 i 2 nie dotyczą ani rozporządzeń ostatniej woli, ani czynności prawnych, związanych z przejściem praw spadkowych na spadkobierców z mocy ustawy lub z mocy rozporządzeń ostatniej woli.
Czynności prawne, dokonywane w imieniu państwa (Związku Socjalistycznych Republik Rad) lub jego organów, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
Żądanie obywatela Z. S. R. R. uchylenia kurateli nad majątkiem jego, znajdującym się w Polsce, może być przez sąd uwzględnione tylko po przedstawieniu przez petenta specjalnego zezwolenia Ministerstwa Skarbu.
Bez uzyskania specjalnego zezwolenia Ministerstwa Skarbu obywatele Z. S. R. R. nie mogą w Polsce być opiekunami, kuratorami, prokurentami spółek handlowych, członkami zarządu tych spółek, prowadzić przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych jednoosobowo lub pod formą spółki.
Kapitały zdeponowane w kasach państwowych lub w państwowych instytucjach kredytowych W wykonaniu takich aktów prawnych, zawartych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, do zawarcia których w myśl zasad niniejszego rozporządzenia potrzebneby było uzyskanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia danego aktu lub specjalne zezwolenie, mogą być podnoszone tylko po przedstawieniu przez osobę interesowaną specjalnego zezwolenia Ministerstwa Skarbu.
W wypadkach sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości należącej do obywatela Z. S. R. R. wypłata ceny kupna osobom uprawnionym może być dokonana dopiero po przedstawieniu przez osobę interesowaną zaświadczenia Ministerstwa Skarbu, że niema przeszkód do wypłaty.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Sprawiedliwości, Skarbu i Spraw Zagranicznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.