§ 6. - Wykonanie ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.134.1115

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1924 r.
§  6.
W przypadkach, w których władze, wy' mienione w § 1 niniejszego rozporządzenia, dokonały już przed dniem 1 stycznia 1924 r. wymiaru opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich), a wymierzona opłata nie została jeszcze przed tym dniem całkowicie zapłaconą, należy niewpłaconą kwotę opłaty przeliczyć na franki złote, dzieląc niewpłaconą sumę marek polskich przez liczbę, wyrażającą kurs franka złotego, który obowiązywać będzie w dniu 1 stycznia 1924 r.

Przepis powyższy stosuje się również do prze-rachowania niewpłaconych do dnia 1 stycznia 1924 r. kar, grzywien i podwyżek, nałożonych z powodu przekroczenia przepisów o opłatach stemplowych, jak również kar za zwłokę, narosłych do dnia 1 stycznia 1924 r., oraz kosztów egzekucyjnych.