§ 5. - Wykonanie ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.134.1115

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1924 r.
§  5.
W przedmiocie opłat stemplowych od ubezpieczeń zarządza się co następuje:
1)
Czwarta rata zaliczki na opłaty, należne za 1923 r., winna być uiszczoną w terminie, przewidzianym v, art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 75 poz. 509), bez przeliczenia na franki złote. Ostateczne ustalenie wysokości opłaty za 1923 r. nastąpi w ten sposób, że obliczy się przedewszystkiem opłaty należne za cały rok 1923 w markach polskich, następnie potrąci się. kwoty marek polskich, uiszczone jako zaliczki na te opłaty, a różnicę przypadającą jeszcze do uiszczenia przeliczy się na franki złote, dzieląc ja przez liczbą, wyrażającą kurs franka złotego, który obowiązywać będzie w dniu 1 stycznia 1924 r.
2)
Raty zaliczek na opłaty za czas od 1 stycznia 1924 r. (art. 9 ustęp pierwszy ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. Dz. U. R. P. № 75 poz. 509), winny być obliczane w sposób następujący:

Sumy wpłaconych składek i wypłaconych sum ubezpieczenia za każdy miesiąc przelicza się na franki złota wedle przeciętnego kursu franka złotego w danym miesiącu, ogłaszanego dla obliczenia państwowego podatku przemysłowego (§ 4 ustęp drugi rozporządzenia niniejszego). Kwoty opłat, obliczone od tych sum za każdy miesiąc, winny być, jako zaliczka, wpłacone najpóźniej do końca następnego miesiąca w tej kwocie marek polskich, która wyniknie z przeliczenia należnej sumy franków złotych wedle kursu franka w dniu uiszczenia zaliczki,

Ostateczne obliczenie opłat za rok cały ma być złożone w terminie i w trybie, określonych w ustępach drugim, trzecim i czwartym powołanego wyżej art. 9 ustawy 7. dnia 16 lipca 1920 r. oraz w § 27 rozporządzenia wykonawczego z dnia 27 września 1920 r. dla b. dzielnic austrjackiej i rosyjskiej (Dz. U. R. P. № 93 poz. 617), względnie z dnia 17 marca 1922 r. dla b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 24 poz. 205), z następującemi zmianami:

Kwoty roczne całego obrotu, tak podlegającego opłacie, jak i wolnego od opłaty, w poszczególnych działach ubezpieczeń, mają być wykazane osobno w markach polskich i we frankach złotych na pod-stawie zestawień miesięcznych, sporządzonych w sposób przepisany w punkcie 2 ustąp pierwszy niniejszego paragrafu; w analogiczny sposób ma być wykazano, podstawa wymiaru opłaty (§ 27 punkt 3 powołanych rozporz. wykon.).

Łączna suma zaliczek, wpłaconych w ciągu roku, i to zarówno miesięcznych, wpłaconych stosownie do przepisu zawartego w punkcie 2, ustępie drugim niniejszego rozporządzenia, jakoteż dobrowolnych (§ 3 niniejszego rozporządzenia), ma być wykazaną tak w markach polskich jak i we frankach złotych według wartości franka złotego w dniu wpłacenia zaliczki.

Różnicą między roczną sumą opłat należnych, a sumą zaliczek wpłaconych na te opłaty (punkt 5 powołanego wyżej paragrafu 27), należy wykazać wyłącznie we frankach złotych.