Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.587

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 września 1920 r.
celem wykonania ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P № 61, poz. 389), o podwyższeniu podatku gruntowego na obszarze b. zaboru austrjacko-węgierskiego.

§  1. Repartycję względnie wymiar podwyższonego powyższą ustawą podatku gruntowego na lata 1920 i 1921 należy przeprowadzić według dotychczas obowiązujących zasad.

Szczegółowe zarządzenia w przedmiocie tej repartycji wyda Dyrekcja Skarbu we Lwowie.

§  2.
1) Po myśli art. 2 ustęp 1 powyżej powołanej ustawy nie należy przypisywać od roku 1920 począwszy wprowadzonych b. rozporządzeniem ces. z 28 sierpnia 1916 r. (Dz. p. p. № 280) i z 16 marca 1917 r. (Dz. p. p. № 124), 80%-ego dodatku wojennego do podatku gruntowego i 2%-owej osobnej opłaty od dochodu katastralnego.
2) Przy ocenianiu kwestji uwolnienia od podatku po myśli ustępu 2 art. 2 ustawy należy uwzględnić podatek gruntowy z gospodarstw rolnych i leśnych tego samego posiadacza, wymierzony w całym odnośnym okręgu urzędu podatkowego.

Posiadacze gospodarstwa rolnego i leśnego, którym wymierzono podatek gruntowy w kwocie mniejszej niż 20 marek, nie są także wtedy wolni od tego podatku, jeżeli po myśli § 157 ustawy o bezpośr. podat. osob. z 23 stycznia 1914 r. (Dz. p. p. № 13), jako członkowie gospodarstwa domowego odpowiadają za część podatku dochodowego, wymierzonego głowie tegoż gospodarstwa.

3) Przyznane w art. 2 ustęp 2 ustawy uwolnienie od podatku gruntowego dotyczy również wszelkich dodatków autonomicznych do tego podatku.
§  3. Po myśli art. 5 ust. 2 ustawy, wysokość obciążenia gruntów dodatkiem do podatku na rzecz funduszu krajowego mimo podwyższenia stopy procentowej podatku nie ulega zmianie, wobec czego dodatek krajowy do podatku gruntowego pozostaje nadal w wysokości 72 fenigów od każdej marki podatku gruntowego, przypadającego przed wejściem w życie podwyższenia tego podatku.