§ 16. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  16. 8
Począwszy od d. 1 kwietnia 1923 r. zaprowadza się w całem Państwie Polakiem jednolity sposób produkcji papierosów i tytoniów krajanych tak w fabrykach rządowych jak i w prywatnych. W tym celu ustanowi się w najbliższym czasie, w drodze rozporządzenia Ministra Skarbu ogólnie obowiązujący spis poszczególnych gatunków wyrobów tytoniowych, które jako wyroby monopolowe dopuszczone będą do obrotu handlowego. Dla każdego i powyższych wyrobów ustanowiona będzie urzędownie jego nazwa rynkowa, gatunek jakościowy, format, waga i w przybliżeniu skład mieszanki tytoniowej, wreszcie ściśle określony sposób opakowania i winiety tytułowej. Pochodzeń wyrobu t. j. nazwa fabryki, która wyrób wyprodukowała, zaznaczona będzie na dolnej stronie opakowania.
8 Z dniem 12 kwietnia 1923 r. termin wprowadzenia jednolitego sposobu produkcji papierosów i tytoniów krajanych tak w fabrykach rządowych jak i w prywatnych przewidziany w § 16 zostaje odroczony na czas późniejszy, który ustanowi się osobnem rozporządzeniem Ministra Skarbu, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie rozłożenia unifikacji wyrobów tytoniowych na stopniowe okresy (Dz.U.23.38.257).