Oddział 1 - Postępowanie wstępne. - Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.5.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1951 r.

Oddział  1.

Postępowanie wstępne.

§  69.
Uznanie za zaginionego bez własnej winy w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie działań wojennych, orzeczone w postępowaniu przewidzianem w rozdziale niniejszym, daje pozostałym (art. 3) po zaginionym tylko prawo do tymczasowego zaopatrzenia ze Skarbu Państwa (art. 32).
§  70.
(1)
Prośbę o uznanie za zaginionego bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych i o przyznanie zaopatrzenia po zaginionym wnosi się na piśmie lub zgłasza się ustnie do protokółu do właściwego starosty.
(2)
Podanie powinno zawierać:
1)
wskazanie władzy, do której zostało skierowane;
2)
imię i nazwisko, datę urodzenia zaginionego i stosunek prawny (art. 3) osoby, zgłaszającej roszczenie, do zaginionego;
3)
wskazanie powiatowej komendy uzupełnień lub innej władzy, przez którą zaginiony powołany został do służby wojskowej, i oddziału, w którym tę służbę pełnił;
4)
określenie żądania osoby zgłaszającej roszczenie;
5)
datę, podpis i adres.
(3)
Przepisy § 8 ust. 2 i 3 oraz §§ 9 i 10 mają tu zastosowanie.
§  71.
Do uznania za zaginionego bez własnej winy w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie działań wojennych wymagane jest ustalenie:
1)
stosunku prawnego (art. 3) osoby, zgłaszającej roszczenie, do zaginionego;
2)
oddziału (formacji i t. p.), w którym zaginiony służył oraz czasu tej służby,
3)
związku przyczynowego między tą służbą a zaginięciem;
4)
faktu, że zaginięcie nastąpiło na terenie i w czasie działań wojennych, tudzież okoliczności, że nastąpiło ono bez winy zaginionego;
5)
posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę zgłaszającą roszczenie z wyjątkiem przypadków wskazanych w § 114.
§  72.
(1)
Stosunek prawny (art. 3) do zaginionego powinna udowodnić osoba zgłaszająca roszczenie, załączając do podania:
1)
żona - wyciąg z aktu ślubu;
2)
dziecko ślubne - wyciąg z aktu urodzenia;
3)
dziecko nieślubne - wyciąg z aktu urodzenia oraz orzeczenie sądu lub dokument publiczny, stwierdzające ojcostwo zaginionego i obowiązek utrzymania dziecka;
4)
dziecko adoptowane (przysposobione) i rodzice adoptujący (przysposabiający) - wyciąg z akt stanu cywilnego, stwierdzający adopcję (przysposobienie);
5)
rodzice - wyciąg z aktu urodzenia zaginionego.
(2)
W razie niemożności dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt. 1) - 5), może osoba zgłaszająca roszczenie udowodnić swój stosunek prawny do zaginionego innemi dopuszczonemi przez prawo dokumentami.
§  73.
Dokumenty, stwierdzające okoliczności wymienione w § 71 pkt. 2) - 4), oraz dokumenty, które dla osoby zgłaszającej roszczenie są niedostępne, zbiera z urzędu właściwy starosta.
§  74.
Dowodami na stwierdzenie okoliczności przewidzianych w § 71 pkt. 2) - 4) są zaświadczenia dowództwa oddziału wojskowego, w którym zaginiony służył bezpośrednio przed zaginięciem, lub zaświadczenia innej władzy wojskowej. W razie niemożności uzyskania tych zaświadczeń, jako dowody mogą służyć sądowe zeznania zaprzysiężonych świadków, którzy byli z zaginionym w tym samym oddziale lub formacji.
§  75.
(1)
Równocześnie z rozpoczęciem dochodzenia administracyjnego w sprawie o uznanie za zaginionego bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych właściwy starosta ogłosi w "Monitorze Polskim" obwieszczenie o zaginięciu danej osoby i o jej poszukiwaniu.
(2)
W obwieszczeniu należy podać dane osobiste zaginionego (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, ostatnie miejsca zamieszkania, zawód, oddział wojskowy), imię i nazwisko osoby zgłaszającej roszczenie, jej stosunek prawny (art. 3) do zaginionego oraz wezwanie, aby posiadający wiadomości o zaginionym zawiadomili o nich starostę w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia.
§  76.
Po zebraniu przepisanych dowodów i dokumentów, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia w "Monitorze Polskim", właściwy starosta przesyła akta sprawy władzy orzekającej o zaginięciu.