§ 2. - Wykonanie dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.29.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.
§  2.
1.
Obsługa rachunków bankowych jednostek gospodarki nie uspołecznionej odbywa się według następujących zasad:
1)
obrót bezgotówkowy na rachunkach bankowych dokonywany jest według dotychczasowych zasad bez ograniczeń;
2)
z rachunków bankowych mogą być dokonywane wypłaty w gotówce na pokrycie wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych u posiadaczy tych rachunków do wysokości należnej w danym miesiącu na podstawie przedstawionej listy płac i na własne potrzeby do wysokości 15.000 zł; gotówka niezbędna na zakup surowców, materiałów, półfabrykatów i narzędzi do wysokości zapewniającej ciągłość produkcji i usług może być wypłacana za zgodą kierownika placówki bankowej na podstawie złożonego przez posiadacza rachunku oświadczenia uzasadniającego konieczność dokonania zakupu;
3)
zasada, o której mowa w pkt 2, dotyczy również wszelkich rachunków oszczędnościowych osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.