§ 3. - Wykaz schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1046

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.