Wykaz schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1046

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej 2

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 i 730) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1) 3
 wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) 4
 wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1723).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  5  

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY W POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI I WARUNKI SŁUŻBY POWODUJĄCE ICH UJAWNIENIE LUB POGORSZENIE STANU ZDROWIA

Poz.Nazwa choroby pozostającej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służbySzczególne właściwości lub warunki służby wywołujące chorobę
1PTSD - zespół stresu pourazowegoPrzeżycie wydarzenia o charakterze katastrofalnym, wyjątkowo zagrażającym życiu. Reakcja na stres powodujący kryzys psychiczny odroczona lub przedłużona w czasie. Objawy występują po krótkiej przerwie od zadziałania stresora.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 6 miesięcy od zdarzenia.

2Zaburzenia osobowościTrwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej, katastrofalnej lub po chorobie psychicznej egzogennej.
3Zaburzenia lękoweDługotrwałe i nadmierne napięcie nerwowe lub emocjonalne, ujawniające wady psychiczne, usposabiające do nawarstwienia reakcji nerwicowych.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

1) fobie
2) zespół lęku uogólnionego
3) zespół lęku panicznego
4) zaburzenia mieszane depresyjno-lękowe nawracające
5) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
4Psychozy reaktywne oporne na leczenieOstry stres spowodowany zdarzeniami w czasie pełnienia służby. Ostry początek choroby - wystąpienie objawów chorobowych do 2 tygodni od zdarzenia.
5Organiczne zaburzenia psychiczneUrazy i zatrucia, także mikrourazy i zatrucia podprogowe, neuroinfekcje zaistniałe podczas pełnienia służby wywołujące ujawnienie się reakcji psychotycznych.
6Zatrucia ostre lub przewlekłe substancjami chemicznymi lub ich następstwaNarażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.

Czas wystąpienia objawów chorobowych wynosi:

- dla zatruć ostrych - do 3 dni od zatrucia,

- dla zatruć przewlekłych - nie określa się.

7Wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące przewlekłe trwałe obturacyjne zapalenie oskrzeli, powodujące trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnejDługotrwałe, trwające minimum 12 miesięcy, narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, aerozoli o właściwościach duszących, drażniących w środowisku służby.
8Astma oskrzelowa z wyłączeniem astmy o podłożu alergicznymDługotrwałe, trwające minimum 12 miesięcy, narażenie na dymy, pyły, aerozole, substancje chemiczne i izocyjaniany.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

9Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnychNarażenie na czynniki alergizujące.

Czas wystąpienia objawów wynosi, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe, do:

1) postać ostra1-3 dni.
2) postać przewlekła3 lat.
10Pylice i inne choroby śródmiąższowe pluć przebiegające z włóknieniemDługotrwałe narażenie na wdychanie pyłów pochodzenia organicznego i nieorganicznego, które mogą wywołać włóknienie tkanki płucnej.
11Ostre uogólnione reakcje alergiczneNarażenie na substancje silnie uczulające.

Czas wystąpienia objawów wynosi do 24 godzin.

12Alergiczny nieżyt nosa lub astma o podłożu alergicznymWystępujące w środowisku służby narażenie na związki akrylowe, amoniak, antymon i jego związki, arsen, selen, tlenki azotu, beryl, chlor, związki siarki, chromiany, bezwodnik ftalowy, furfurol, tlenek kadmu, kobalt, mangan, naftę i mieszaniny węglowodorów, terpentynę, pirydynę, pięciotlenek wanadu.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

13Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącymDługotrwałe, trwające minimum 12 miesięcy, narażenie na czynniki chemiczne o działaniu żrącym lub drażniącym.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

14Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznymSłużba w narażeniu na czynniki alergizujące występujące w środowisku służby szkodliwym dla zdrowia.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

15Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 latNarażenie na nadmierne, długotrwałe obciążenie narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści, dyspozytorzy).

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 2 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

1) guzki głosowe twarde
2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
3) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią
16Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującegoNarażenie na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych.
1) ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego częściCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 2 miesięcy od narażenia, także po jego ustąpieniu.
2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnejCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 2 miesięcy od narażenia, także po jego ustąpieniu.
3) przewlekłe popromienne zapalenie skóryCzasu wystąpienia udokumentowanych objawów nie określa się.
4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnegoCzasu wystąpienia udokumentowanych objawów nie określa się.
5) zaćma popromiennaCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 10 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
6) nowotwory złośliwe, dla których prawdopodobieństwo indukcji przez promieniowanie jonizujące przekracza 10%Czas wystąpienia określa się indywidualnie po oszacowaniu ryzyka.
17Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku służby, uznanych za rakotwórcze u ludziNarażenie na długotrwałą styczność z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi, np. produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowców i innych. Narażenie na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych określa się indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu.

1) rak płuca, rak oskrzela
2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej
3) nowotwór układu krwiotwórczego
4) nowotwór skóry
5) nowotwór pęcherza moczowego
6) nowotwór wątroby
7) rak krtani, nowotwór nosa i zatok przynosowych
8) inne nowotwory, w których etiologii udowodniono istotny wpływ czynników szkodliwych występujących w środowisku służby
Uwaga

Nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego kwalifikuje się według poz. 16 pkt 6.

18Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczeniaDziałanie ujemnych albo bardzo wysokich temperatur.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

1) udar cieplny albo jego następstwa
2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
3) odmroziny
19Choroby wywołane służbą w warunkach zmiennego ciśnienia atmosferycznego lub wywołane działaniem przeciążeń grawitacyjnych (przyspieszeń)Podwyższone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne narażające na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przeciążeń grawitacyjnych (np. nurkowie, piloci).
1) choroba dekompresyjnaCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 5 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
2) urazy ciśnienioweCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 dni, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniemCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 dni, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
20Zespół wibracyjnyDługotrwałe narażenie na działania drgań mechanicznych (wibracje).

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w postaci naczyniowo-nerwowej wynosi do 12 miesięcy, w pozostałych wynosi do 3 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

1) postać naczyniowo-nerwowa
2) postać kostno-stawowa
3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa
21Przewlekłe choroby układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania czynności służbowychDługotrwałe obciążenie ograniczonych grup mięśni, wymuszona postawa ciała lub narażenie na często powtarzające się mikrourazy albo powodujące ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, maszynistek) oraz narażenie na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Występuje, kiedy działanie mechaniczne przekracza wytrzymałość fizyczną lub wydolność czynnościową elementów dynamiczno-statycznych. Czynności służbowe wykonywane długotrwale, charakteryzujące się powtarzalnością, rytmicznością, wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciąganiem określonych elementów narządu.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki lub uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących czynności służbowe w pozycji kucznej lub klęczącej
4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
6) zmęczeniowe złamanie kości
7) martwica kości nadgarstka
8) zespół cieśni w obrębie nadgarstka
9) zespół kanału Guyona
10) zespół rowka nerwu łokciowego
22Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkość co najmniej o 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1 kHz, 2 kHz i 3 kHzNarażenie na długotrwałe, trwające minimum 3 lata, działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach przekraczające obowiązujące normy narażenia na hałas.

Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 2 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

23Choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymiNarażenie na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych. Długotrwałe wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz obsługa elektronicznych monitorów ekranowych.
1) alergiczne zapalenie spojówekCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowymCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 24 godzin, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówkiCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 12 miesięcy, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymiCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowegoCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 10 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiegoCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
24Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa. Choroby powstałe w wyniku powikłań szczepień ochronnych, wykonanych w związku ze służbą na określonym stanowisku, zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia, osierdzia w przebiegu chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej lub pasożytniczej (dotyczy również gruźlicy)Bezpośrednie stykanie się z zakaźnym środowiskiem i materiałem biologicznym. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby. Trudne warunki atmosferyczne, polowe, niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu.
25Zaawansowana przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych - stadium minimum C4B według klasyfikacji CEAPDługotrwała, trwająca ponad połowę dobowego wymiaru czasu służby w okresie powyżej 5 lat, służba w pozycji stojącej lub przymusowej.
26Choroby skóry
1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóryCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 30 dni, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniaCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 30 dni, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterzeCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 30 dni, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób wykonujących służbę w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczychCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 30 dni, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierzątCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 30 dni, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
6) fotodermatozy zawodoweCzas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 lat, także mimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
Uwaga

Ilekroć w tabeli jest mowa o czasie wystąpienia udokumentowanych objawów, należy przez to rozumieć czas, w jakim powinny ujawnić się objawy chorobowe, aby było możliwe stwierdzenie ich związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  6  

WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED PRZYJĘCIEM DO SŁUŻBY, LECZ ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ W CZASIE TRWANIA SŁUŻBY W POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB WARUNKÓW SŁUŻBY NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH, ORAZ WŁAŚCIWOŚCI I WARUNKI SŁUŻBY POWODUJĄCE ICH UJAWNIENIE LUB POGORSZENIE STANU ZDROWIA

Lp.Nazwa choroby lub schorzeniaSzczególne właściwości i warunki służby
1Choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupaDługotrwała służba związana z działaniem ujemnych wpływów atmosferycznych lub z wysiłkiem fizycznym. Służba narażająca stale na urazy mechaniczne, długotrwała służba w pozycji wymuszonej
2Przewlekłe schorzenia górnych dróg oddechowych i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeńDługotrwała służba w niekorzystnym dla zdrowia środowisku służby lub w trudnych warunkach atmosferycznych
3Przewlekłe stany zapalne nerwówDługotrwała służba w niekorzystnych dla zdrowia warunkach ujemnego oddziaływania na ustrój wpływów atmosferycznych (np. oziębienia ustroju)
4Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe, powtarzające się nieżyty jelit lub żołądkaDługotrwała służba wymagająca podwyższonego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i uniemożliwiająca regularne odżywianie
5Przewlekłe zapalenie nerekDługotrwała służba wymagająca wykonywania dużych wysiłków fizycznych w warunkach oziębienia ustroju i działania wilgoci, przy zwiększonej ekspozycji na infekcje bakteryjne
6Choroba niedokrwienna sercaSłużba wymagająca zwiększonej odpowiedzialności, podwyższonego napięcia nerwowego i nienormowanego czasu służby
7Nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie w warunkach służby i powikłania w jego przebieguSłużba wymagająca zwiększonej odpowiedzialności, podwyższonego napięcia nerwowego i nienormowanego czasu służby
8Przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby (nie dotyczy zaburzeń lękowych, o których mowa w załączniku nr 1 poz. 3)Służba wymagająca zwiększonej odpowiedzialności, podwyższonego napięcia nerwowego i nienormowanego czasu służby
9Niedokrwienie kończyn dolnych spowodowane zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń (choroba Bürgera) u osób nigdy niepalącychDługotrwała służba w warunkach częstego, znacznego ochłodzenia atmosferycznego
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2020 r.
3 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2020 r.
4 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2020 r.
5 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2020 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2020 r.