Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.47.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni

Na podstawie art. 13e ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, zwanego dalej "rejestrem producentów", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na polski obszar celny, którymi obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów, określa złącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. Wniosek o wpisanie do rejestru producentów składa się nie później niż:
1) 14 dni przed dniem rozpoczęcia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów albo
2) 7 dni przed wprowadzeniem na polski obszar celny lub wprowadzeniem do obrotu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.
§  3. 1  Obowiązek wpisu do rejestru producentów nie dotyczy podmiotów uprawiających rośliny selera zwyczajnego (Apium graveolens) i pora (Allium porrum) z przeznaczeniem do sadzenia, dla ostatecznego odbiorcy na rynku krajowym, na powierzchni nie większej niż 0,1 ha oraz podmiotów wprowadzających do obrotu rośliny selera zwyczajnego (Apium graveolens) i pora (Allium porrum) w ilościach nie większych niż uzyskane z powierzchni 0,1 ha.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH UPRAWĘ, WYTWARZANIE LUB OBRÓT MOGĄ PROWADZIĆ PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU PRODUCENTÓW ROŚLIN

1. Rośliny i produkty roślinne:

1.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion, rodzajów: jodła (Abies Mill.), seler zwyczajny (Apium graveolens L.), złocień (Argyranthemum spp.), aster (Aster spp.), kapusta (Brassica spp.), kasztan (Castanea Mill.), pigwowiec (Chaenomeles Lindl.), irga (Cotoneaster Ehrh.), głóg (Crataegus L.), Cucumis spp., pigwa (Cydonia Mill.), złocień (Dendranthema (DC) Des Moul.), goździk (Dianthus L.), nieśplik (Eriobotrya Lindl.) oraz mieszańce Exacum spp., poziomka (Fragaria L.), gerbera (Gerbera Cass.), łyszczec (Gypsophila L.), wszystkie odmiany mieszańca Nowa Gwinea, niecierpek (Impatiens L.), sałata (Lactuca spp.), modrzew (Larix Mill.), jastrun (Leucanthemum L.), łubin (Lupinus L.), jabłoń (Malus Mill.), nieszpułka (Mespilus L.), pelargonia (Pelargonium l'Herit. ex Ait.), świerk (Picea A. Dietr.), sosna (Pinus L.), platan (Platanus L.), topola (Populus L.), śliwa (Prunus L.), laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus L.), Prunus lusitanica L., daglezja (Pseudotsuga Carr.), ognik (Pyracantha Roem.), grusza (Pyrus L.), dąb (Quercus L.), malina (Rubus L.), jarząb (Sorbus L.) oprócz jarząbu szwedzkiego (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.), szpinak (Spinacia L.), Stranvaesia Lindl., wrotycz (Tanacetum L.), choina (Tsuga Carr.) i werbena (Verbena L.);

1.2. Rośliny buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L.) i chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion;

1.3. Rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion;

1.4. Rośliny rodzaju psianka (Solanum L.) formujące stolony i bulwy oraz ich mieszańce przeznaczone do sadzenia;

1.5. Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przeznaczone do konsumpcji i przerobu przemysłowego;

1.6. Rośliny kumkwatu (Fortunella Swingle), poncyrii (Poncirus Raf.), a także ich mieszańce, oraz winorośli (Vitis L.) przeznaczone do sadzenia, oprócz owoców i nasion;

1.7. Rośliny rodzaju cytrus (Citrus L.) i ich mieszańce, z wyjątkiem owoców i nasion;

1.8. Owoce rodzaju cytrus (Citrus L.), kumkwat (Fortunella Swingle), poncyria (Poncirus Raf.) i ich mieszańce wraz z szypułkami i liśćmi;

1.9. Rośliny rodzin: obrazkowate (Araceae), marantowate (Marantaceae), bananowate (Musaceae), Persea spp. i Strelitziaceae, ukorzenione lub z podłożem uprawnym związanym lub towarzyszącym;

1.10. Nasiona i cebule szalotki (Allium ascalonicum L.), cebuli (Allium cepa L.), szczypiorku ogrodowego (Allium schoenoprasum L.) i rośliny pora (Allium porrum L.) przeznaczone do sadzenia;

1.11. Nasiona słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.), pomidora (Lycopersicon lycopersicum L.), lucerny siewnej (Medicago sativa L.), fasoli (Phaseolus L.), ryżu siewnego (Oryza sativa L.), kukurydzy zwyczajnej (Zea mais L.);

1.12. Cebule i kłącza: kamasji (Camassia Lindl.), śnieżnika (Chionodoxa Boiss.), krokusa (Crocus flavus Feston) odmiany "Golden Yellow", śnieżyczki (Galanthus L.), galtonii białawej (Galtonia candicans (Baker) Decne), miniaturowych odmian i mieszańców z rodzaju mieczyka (Gladiolus Tourn. ex L.) takich, jak: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort., G. tubergenii hort., hiacynta (Hyacinthus L.), kosaćca (Iris L.), błonczatki (Ismene Herbert), szafirka (Muscari Miller.), narcyza (Narcissus L.), śnieżka (Orinthogalum L.), puszkinii (Puschkinia Adams), cebulicy (Scilla L.), tygrysówki (Tigridia Juss.) oraz tulipana (Tulipa L.).

2. Drewno, które:

a) zostało uzyskane w całości lub częściowo z jednego z następujących gatunków:

- kasztana (Castanea Mill.), z wyjątkiem drewna okorowanego,

- platana (Platanus L.), łącznie z drewnem, które nie zachowało swej naturalnej, krągłej powierzchni

oraz

b) odpowiada jednemu z następujących kodów PCN:

Kod PCNWyszczególnienie
4401 10 00 0Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek itp.
4401 22 00 0Drewno liściaste w postaci wiórków i kawałków
ex 4401 30Trociny, odpady i ścinki drewniane, nieaglomerowane w polana, brykiety, granulaty lub w podobne formy
ex 4403 99Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione:
- oprócz poddanego konserwacji za pomocą farby, barwnika,

kreozotu lub innych środków ochrony drewna;

- oprócz pozyskanego z gatunków iglastych, dębu (Quercus

spp.) i buku (Fagus spp.)

ex 4404 20 00 0Słupy łupane liściaste: pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, lecz nieprzetarte wzdłużnie
4406 10 00 0Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane nieimpregnowane
ex 4407 99Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, niestrugane, piaskowane lub połączone palcowo, o grubości przekraczającej 6 mm, w szczególności belki, bale, części składowe belki:
- oprócz drewna iglastego, drewna tropikalnego, drewna dębu

(Quercus spp.) lub buku (Fagus spp.)

3. Oddzielona kora kasztana (Castanea Mill.).

4. Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru wówczas, gdy towary te są przeznaczone do wprowadzania na obszar strefy chronionej oraz przemieszczania w obrębie strefy:

4.1. Rośliny eukaliptusa (Eucalyptus l'Herit) inne niż owoce oraz nasiona;

4.2. Rośliny gatunków buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L.), przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do przetworzenia przemysłowego;

4.3. Ziemia oraz niesterylizowane odpady buraczane (Beta vulgaris L.);

4.4. Nasiona buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L,) wspięgi (Dolichos Jacq.), bawełny (Gossypium spp.) oraz fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.);

4.5. Owoce (torebki nasienne) bawełny (Gossypium spp.) oraz nieodziarniona bawełna;

4.6. Drewno, które:

a) zostało uzyskane w całości bądź częściowo z roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego

oraz

b) odpowiada jednemu z następujących kodów PCN:

Kod PCNWyszczególnienie
4401 10 00 0Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek itp.
4401 21 00 0Drewno iglaste w postaci wiórków i kawałków
ex 4401 30Trociny, odpady i ścinki drewniane, nieaglomerowane w polana, brykiety lub podobne formy
ex 4403 20Drewno iglaste surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, również zgrubnie obrobione, z wyjątkiem malowanego, bejcowanego, nasączonego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4404 10 00 0Rozcięte pale, słupy, kołki oraz paliki, malowane, ale nieprzetarte wzdłużnie - z roślin iglastych
4406 10 00 0Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane nieimpregnowane
ex 4407 10Drewno iglaste piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4415 10Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania
ex 4415 20Palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe z drewna - inne niż palety oraz palety skrzyniowe, które są zgodne z normą ustaloną dla palet UIC (UIC pallets) oraz są odpowiednio oznakowane

4.7. Oddzielona kora roślin iglastych (Coniferales);

4.8. Aktywny pyłek kwiatowy przeznaczony do zapylania pigwowca (Chaenomeles Lindle.), irgi (Cotoneaster Ehrh.), głogu (Crateagus L.), pigwy (Cydonia Mill.), nieśplika (Eriobotrya Lindle.), jabłoni (Malus Mill.), nieszpułki (Mespilus L.), ognika (Pyracantha Roem.), gruszy (Pyrus L.), jarząbu (Sorbus L.), poza jarząbem szwedzkim (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.) oraz Stranvaesia Lindle;

4.9. Rośliny gatunków begonii (Begonia L.) przeznaczone do zasadzenia, inne niż nasiona; bulwy oraz bulwiaste łodygi podziemne oraz rośliny gatunków wilczomlecza nadobnego (Euphorbia pulcherrima Willd.) przeznaczone do zasadzenia, inne niż nasiona.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY, KTÓRYMI OBRÓT MOGĄ PROWADZIĆ PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU PRODUCENTÓW ROŚLIN

1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, ale obejmujące nasiona rodziny krzyżowych (Cruciferae), traw (Gramineae), koniczyn (Trifolium spp.) pochodzące z Argentyny, Australii, Boliwii, Chile, Nowej Zelandii oraz z Urugwaju; rodzaju pszenica (Triticum), żyto (Secale) oraz pszenżyto (X Tritiosecale) pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu oraz USA; papryki (Capsicum spp.), słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.), pomidora (Lycopersicin lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.), lucerny siewnej (Medicago sativa L.), śliwy (Prunus L.), maliny (Rubus L.), ryżu siewnego (Oryza spp.), kukurydzy (Zea mais L.), szalotki (Allium ascalonicum L.), cebuli (Allium cepa L.), pora (Allium porum L.), szczypiorku (Allium schoenoprasum L.) oraz fasoli (Phaeseolus L.).

2. Części roślin, inne niż owoce i nasiona:

- kasztana (Castanea Mill.), Dendranthema (DC.) Des Moul., goździka (Dianthus L.), pelargonii (Pelargonium l'herit. ex Ait), palmy daktylowej (Phoenix spp.), topoli (Populus L.), dębu (Quercus L.)

- roślin iglastych (Coniferales),

- klonu cukrowego (Acer saccharum Marsh.), pochodzące z krajów Ameryki Północnej,

- śliwy (Prunus L.) pochodzące z krajów nieeuropejskich.

3. Owoce następujących roślin:

- cytrusa (Citrus L.), kumkwatu (Fortunella Swingle), poncyrii (Poncirus Raf.) oraz ich mieszańce,

- flaszowca (Annona L.), pigwy (Cydonia Mill.), hebanowca (Diospyros L.), jabłoni (Malus Mill.), mango (Mangifera L.), męczennicy (Passiflora L.), śliwy (Prunus L.), gruszli (Psidium L.), gruszy (Pyrus L.), porzeczki (Ribes L.), goździkowca (Syzygium Gaertn.) i borówki (Vaccinium L.), pochodzące z krajów nieeuropejskich,

- bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.).

4. Drewno, które zachowało w całości lub w części swoją naturalną zaokrągloną powierzchnię oraz drewno w postaci wiórów, cząstek, trocin, odpadów drewna, ścinek, wyściółki pod ładunek, rozpurek, palet lub innego materiału służącego do pakowania w przypadku, gdy drewno to:

a) zostało uzyskane w całości bądź częściowo z jednego z rzędów, rodzajów lub gatunków:

- kasztana (Castanea Mill.),

- kasztana (Castanea Mill.), dębu (Quercus L.), włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z krajów Ameryki Północnej,

- platana (Platanus L.), włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni,

- roślin iglastych (Coniferales), poza sosną (Pinus L.), pochodzących z krajów pozaeuropejskich, włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni,

- sosny (Pinus L.), włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni,

- topoli (Populus L.), pochodzące z krajów kontynentu amerykańskiego,

- klonu cukrowego (Acer saccharum Marsh.), włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z krajów Ameryki Północnej

oraz

b) odpowiada jednemu z następujących kodów PCN:

Kod PCNWyszczególnienie
4401 10 00 0Drewno opałowe, w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek itp.
ex 4401 21 00 0Drewno iglaste w postaci wiórków i kawałków, pochodzące z krajów pozaeuropejskich
ex 4401 22 00 0Drewno liściaste w postaci wiórków i kawałków, pochodzące z krajów pozaeuropejskich
ex 4401 30Trociny, odpady i ścinki drewniane, w postaci niezaglomerowanej w formie polan, brykietów, kulek, lub w podobnych formach
ex 4403 20Drewno iglaste surowe, nawet pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, żywicowane inne niż poddane malowaniu, barwieniu, nasączaniu kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, pochodzące z krajów pozaeuropejskich
4403 91Drewno z dębu (Quercus spp.) surowe, nawet pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, żywicowane inne niż poddane malowaniu, barwieniu, nasączaniu kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, pochodzące z krajów pozaeuropejskich
4403 99Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, żywicowane inne niż poddane malowaniu, barwieniu, nasączaniu kreozotem lub innymi środkami konserwującymi - inne niż z roślin iglastych, dębu (Quercus spp.) lub z buku (Fagus spp.)
ex 4404 10 00 0Rozcięte pale, słupy, kołki oraz paliki, pomalowane, ale nieprzetarte wzdłużnie - z roślin iglastych, pochodzące z krajów pozaeuropejskich
ex 4404 20 00 0Rozcięte pale, słupy, kołki oraz paliki, pomalowane, ale nieprzetarte wzdłużnie z roślin liściastych
4406 10 00 0Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane nieimpregnowane
ex 4407 10Drewno iglaste piłowane lub ciosane wzdłużnie, pocięte, okorowane, nieheblowane, piaskowane, łączone na haki, o grubości przekraczającej 6 mm (w szczególności belki, deski, pryzmy do cięcia forniru, płyty, listwy), pochodzące z krajów pozaeuropejskich
ex 4407 91Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, pocięte, okorowane, nieheblowane, piaskowane, łączone na haki, o grubości przekraczającej 6 mm (w szczególności belki, deski, pryzmy do cięcia forniru, płyty, listwy) z dębu (Quercus spp.)
ex 4407 99Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, pocięte, okorowane, nieheblowane, piaskowane, łączone na haki, o grubości przekraczającej 6 mm (w szczególności belki, deski, pryzmy do cięcia forniru, płyty, listwy) - inne niż z roślin iglastych, tropikalnych, dębu (Quercus spp.) lub z buku (Fagus spp.)
ex 4415 10Skrzynie, skrzynie kratownicowe, beczki służące do pakowania, z drewna pochodzącego z krajów pozaeuropejskich
ex 4415 20Palety, palety skrzynkowe oraz inne płyty służące do ładowania, z drewna pochodzącego z krajów pozaeuropejskich oprócz palet UIC (UIC pallets)
ex 4416 00 00 0Beczki drewniane, włącznie z klepkami, z dębu (Quercus spp.)

5. Ziarno rodzajów pszenica (Triticum), żyto (Secale) oraz pszenżyto (X Triticosecale), pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu oraz z USA.

1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 2003 r. (Dz.U.03.185.1812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 listopada 2003 r.