Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.185.1812

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni

Na podstawie art. 13e ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni (Dz. U. Nr 47, poz. 404) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Obowiązek wpisu do rejestru producentów nie dotyczy podmiotów uprawiających rośliny selera zwyczajnego (Apium graveolens) i pora (Allium porrum) z przeznaczeniem do sadzenia, dla ostatecznego odbiorcy na rynku krajowym, na powierzchni nie większej niż 0,1 ha oraz podmiotów wprowadzających do obrotu rośliny selera zwyczajnego (Apium graveolens) i pora (Allium porrum) w ilościach nie większych niż uzyskane z powierzchni 0,1 ha.".

Podmioty, o których mowa w § 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wpisane do rejestru producentów na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, organ prowadzący rejestr producentów wykreśla z rejestru z dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Podmioty uprawiające ziemniaki konsumpcyjne i przemysłowe lub wprowadzające je na polski obszar celny lub prowadzące nimi obrót, które nie były objęte obowiązkiem wpisu do rejestru producentów na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, złożą wniosek o wpisanie do rejestru w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).