§ 1. - Wykaz punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1660

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
§  1. 
Określa się wykaz punktów wjazdu podróżnych w rozumieniu art. 3 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1), stanowiący załącznik do rozporządzenia.