Wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1076

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Na podstawie art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 potwierdzających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ POŚWIADCZEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ CO NAJMNIEJ B1 POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANĄ DO UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

1)
certyfikat znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);
2)
certyfikaty następujących instytucji:
a)
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
b)
telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC);
3)
zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wydane przez uczelnię:
a)
zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), zwanej dalej "ustawą", albo
b)
niepodlegającą obowiązkowi zatwierdzenia zgodnie z art. 144 ust. 5 ustawy i w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy

- po zaliczeniu zajęć z języka polskiego jako obcego albo ukończeniu innej formy kształcenia w zakresie języka polskiego jako obcego;

4)
świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) albo zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).