Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. - Dz.U.2008.90.550 - OpenLEX

Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.90.550

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 9 maja 2008 r.
w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. Nr 92, poz. 1025), które utraciło moc z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PAŃSTWOWYCH MUZEÓW MARTYROLOGICZNYCH, DO KTÓRYCH WSTĘP JEST BEZPŁATNY

1) Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;

2) Państwowe Muzeum na Majdanku;

3) Muzeum Stutthof w Sztutowie.