Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. - Dz.U.2016.1158 - OpenLEX

Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1158

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749 i 868) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PAŃSTWOWYCH MUZEÓW MARTYROLOGICZNYCH, DO KTÓRYCH WSTĘP JEST BEZPŁATNY

1)
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
2)
Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie;
3)
Muzeum Stutthof w Sztutowie.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. poz. 550), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 749).