§ 7. - Wydawanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.249.1866

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 38, poz. 362), które na mocy art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600) traci moc z dniem 2 stycznia 2008 r.