Wydawanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. - Dz.U.2007.249.1866 - OpenLEX

Wydawanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.249.1866

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1-5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej "ustawą";
2)
wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1-5 ustawy;
3)
wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o wydanie pozwoleń i zaświadczeń zawiera następujące dane:
1)
nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
2)
datę i miejsce zgonu;
3)
miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4)
miejsce pochówku;
5)
środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6)
nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
2.
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.
1.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się:
1)
wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2)
wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, przez którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być przewożone.
2.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, dołącza się:
1)
dokument wydany przez właściwą władzę państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane;
2)
akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon;
3)
dokument wydany przez właściwą władzę państwa, przez którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być przewożone.
3.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy, dołącza się:
1)
pozwolenie wydane przez właściwego starostę;
2)
akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
1.
Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
1)
być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;
2)
posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich;
3)
posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu;
4)
posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących;
5)
posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
2.
Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
3.
Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie.
4.
Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.
5.
Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.
6.
Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
7.
Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.
Przepisów § 4 nie stosuje się do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
2.
Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r. 3
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 38, poz. 362), które na mocy art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600) traci moc z dniem 2 stycznia 2008 r.