§ 1. - Wydawanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.249.1866

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1-5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej "ustawą";
2)
wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1-5 ustawy;
3)
wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać przewóz zwłok i szczątków ludzkich.