[Delegacja ustawowa - biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opinie biegłych] - Art. 28a. - Wychowanie w trzeźwości i... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 28a. - [Delegacja ustawowa - biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opinie biegłych] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  28a.  [Delegacja ustawowa - biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opinie biegłych]

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sposób sporządzania opinii oraz warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, uwzględniając ochronę dóbr osobistych osoby badanej.