Współczynnik zabezpieczający przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.160.1132

Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości

Na podstawie art. 33f ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Współczynnik zabezpieczający przed wypłatą producentom surowca tytoniowego płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, w nadmiernej wysokości, za surowiec tytoniowy pochodzący ze zbiorów w 2007 r., wynosi:
1)
0,468695591986268 - w przypadku tytoniu jasnego odmian typu Virginia;
2)
0,459785342146882 - w przypadku tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 66, poz. 473, Nr 92, poz. 638 i Nr 245, poz. 1774 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 366.