§ 6. - Współczynnik wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1102

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2013 r.
§  6.
1.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego oblicza się metodą wskaźnika.
2.
Wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną wyników za okres trzech lat.
3.
Średnią arytmetyczną oblicza się na koniec roku obrotowego, na podstawie wyników z ostatnich trzech dwunastomiesięcznych okresów, jako iloraz sumy dodatnich wartości wyników i liczby lat z dodatnimi wartościami wyników.
4.
Jeżeli dane finansowe nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta, kasa wykorzystuje dane nieaudytowane. Po uzyskaniu opinii z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta kasa dokonuje niezwłocznie ponownego obliczenia wskaźnika.
5.
Wynik oblicza się jako sumę pozycji rachunku zysków i strat kasy określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym każdą pozycję uwzględnia się odpowiednio ze znakiem dodatnim albo ujemnym.
6.
W wyniku nie uwzględnia się kosztów operacyjnych, w tym kosztów z tytułu opłat za usługi na rzecz kasy, z wyjątkiem kosztów usług pośrednictwa finansowego oraz usług świadczonych przez Kasę Krajową na rzecz kasy na podstawie art. 44 ustawy.
7.
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komercyjnych uwzględnia się w wyniku w pozostałych przychodach operacyjnych, a przychody i koszty z tytułu leasingu finansowego - odpowiednio w przychodach albo kosztach z tytułu odsetek.