Art. 44. - [Przedmiot działalności Kasy Krajowej] - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.924 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2023 r.
Art.  44.  [Przedmiot działalności Kasy Krajowej]
1. 
Kasa Krajowa prowadzi działalność wyłącznie na rzecz swoich członków.
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, polega na:
1)
reprezentowaniu interesów kas przed organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego, a także w organizacjach międzynarodowych;
2)
wyrażaniu opinii o projektach aktów prawnych dotyczących kas;
3)
zapewnianiu doradztwa prawnego, organizacyjnego i finansowego;
4)
organizowaniu szkoleń i prowadzeniu działalności wydawniczej związanej z działalnością kas;
5)
opracowywaniu standardów świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji przez kasy oraz systemów informatycznych dla kas;
6)
przyjmowaniu lokat;
7)
udzielaniu pożyczek i kredytów kasom;
8)
pośredniczeniu w przeprowadzaniu rozliczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz wydawaniu kart płatniczych, jeżeli kasa nie wybierze innego sposobu prowadzenia tej działalności;
9)
udzielaniu pomocy nowo powstającym kasom;
10)
wypełnianiu za kasy obowiązków informacyjnych wobec Narodowego Banku Polskiego.
3. 
Działalność Kasy Krajowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3-8, regulują umowy zawierane pomiędzy Kasą Krajową a kasami.
4. 
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza wzorzec umowy, o której mowa w ust. 3.
5. 
Kasa Krajowa może prowadzić na rzecz kasy lub jej członków działalność inną niż określona w ust. 2 na podstawie umowy zawartej z kasą, o czym informuje Komisję Nadzoru Finansowego.
6. 
Kasa Krajowa, w zakresie wydawanych kart płatniczych, prowadzi działalność także na rzecz członków kas na podstawie umowy zawartej z kasą, o czym informuje Komisję Nadzoru Finansowego.
7. 
Kasa Krajowa przeprowadza lustrację zrzeszonych kas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Przepisy tej ustawy o związkach rewizyjnych dotyczące lustracji stosuje się odpowiednio do Kasy Krajowej.
8. 
Kasa Krajowa może prowadzić działalność na rzecz podmiotu przejmującego kasę, przejmującego wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy, nabywcy przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych, w zakresie i na warunkach działalności prowadzonej na rzecz kasy, wobec której Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu lub likwidacji. Za zgodą przejmującego lub nabywcy oraz Kasy Krajowej zakres i warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą zostać zmienione.