Art. 48. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów... - Dz.U.2022.2138 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r.
Art.  48. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).