[Wykorzystanie części przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego na wsparcie finansowe] - Art. 5b. -... - Dz.U.2020.1663 t.j. - OpenLEX

Art. 5b. - [Wykorzystanie części przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego na wsparcie finansowe] - Wspieranie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1663 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  5b.  [Wykorzystanie części przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego na wsparcie finansowe]
1. 
Część przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego przeznacza się na wsparcie finansowe działań, o których mowa w art. 5 pkt 1 oraz art. 5a.
2. 
Wsparcie jest udzielane na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1, złożony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 10.
3. 
W przypadku gdy wsparcie dotyczy czynności określonych w art. 5 pkt 1 lit. a oraz lit. e-g, do wniosku dołącza się program restrukturyzacyjny, którego realizacja ma zapewnić trwałą poprawę wyniku finansowego netto podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
4. 
Podstawą udzielenia wsparcia jest decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 10.
5. 
Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3, określa umowa zawarta z ministrem właściwym do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 10.
6. 
Program restrukturyzacyjny powinien zawierać w szczególności:
1)
analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu, ze wskazaniem możliwości dalszego jego rozwoju;
2)
określenie sposobów działania, które zapewnią podmiotowi osiągnięcie trwałej poprawy wyniku finansowego, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych;
3)
opis zadań wykonywanych przez podmiot w ramach programu restrukturyzacyjnego wraz z harmonogramem ich realizacji;
4)
prognozę efektów ekonomiczno-finansowych programu restrukturyzacyjnego podmiotu.
7. 
W umowie, o której mowa w ust. 5, określa się w szczególności:
1)
przedmiot umowy;
2)
okres obowiązywania umowy;
3)
wysokość przyznanych środków;
4)
warunki cofnięcia lub czasowego wstrzymania wypłaty przyznanych środków;
5)
tryb i sposób rozliczania przyznanych środków.
8. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie działań, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a-c oraz lit. e-g, ustala się na podstawie wniosku i programu restrukturyzacyjnego.
9. 
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie wypłaca się zaliczkowo i w ratach.
10. 
W przypadku wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, wstrzymuje się przekazywanie dalszych rat zaliczki, do czasu rozliczenia się wnioskodawcy z otrzymanych rat.
11. 
Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
12. 
Rozliczenie przyznanych środków następuje w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji programu restrukturyzacyjnego.
13. 
W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych oraz spółek powstałych w wyniku ich komercjalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, o których mowa w ust. 2, 4 i 5, wykonuje Minister Obrony Narodowej.
14. 
Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe warunki, tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz rozliczania środków przeznaczonych na wspieranie działań, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a-c oraz lit. e-g, a także wzór wniosku o udzielenie wsparcia, mając na uwadze zapewnienie racjonalności i terminowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie.