Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  14.  [Fundusz Wsparcia Kredytobiorców]
1.  Tworzy się Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, zwany dalej "Funduszem".
2.  Środki Funduszu pochodzą z:
1) 40  wpłat kredytodawców, dokonywanych zgodnie z art. 16a ust. 1;
2) 41  zwrotów wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, o których mowa w art. 19, art. 20 i art. 22;
3) dochodów z tytułu inwestowania środków Funduszu;
4) innych wpływów.
3.  42  Środki Funduszu przeznacza się na wypłaty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia oraz pokrycie kosztów działania Funduszu.
4.  43  Środki Funduszu, które nie są wykorzystywane na udzielanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, mogą być inwestowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z zachowaniem najwyższej staranności.
5.  Środki Funduszu, o których mowa w ust. 4, mogą być inwestowane wyłącznie w:
1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
2) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski;
3) papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
4) lokaty w bankach.
6.  Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat;
2) przekazuje kwartalną informację o wykorzystaniu środków Funduszu ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.
7.  Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje wynagrodzenie prowizyjne z tytułu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy.
8.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, oraz terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku Gospodarstwa Krajowego ponoszone w związku z prowadzeniem Funduszu.
40 Art. 14 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
41 Art. 14 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
42 Art. 14 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.
43 Art. 14 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.