Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.134

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób obliczania wynagrodzenia prowizyjnego dla Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej "Bankiem", z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, zwanej dalej "ustawą", oraz terminy jego wypłaty.
§  2.
1. Bankowi przysługuje stałe kwartalne wynagrodzenie prowizyjne w wysokości iloczynu 1/4 wielkości środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w dniu jego uruchomienia, określonej w art. 16 ust. 1 ustawy, i stawki 0,5%.
2. Wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w okresach kwartalnych, do 10. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wynagrodzenie jest wypłacane.
§  3.
1. Wynagrodzenie, w wysokości obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1, oraz w terminie określonym w § 2 ust. 2, zostanie wypłacone po raz pierwszy za pierwszy kwartał 2016 r.
2. Wynagrodzenie za okres od dnia 5 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.:
1) przysługuje w wysokości iloczynu wynagrodzenia prowizyjnego obliczonego dla kwartału zgodnie z § 2 ust. 1 i stawki będącej ilorazem liczby dni w okresie od dnia 5 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz liczby dni w ostatnim kwartale 2015 r.;
2) zostanie wypłacone niezwłocznie po uruchomieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).