Wskazanie władz powołanych do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.18.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 28 lutego 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, wskazujące władze powołane do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Na podstawie art. 105 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 859) zarządzam, co następuje:
Właściwymi władzami państwowymi w rozumieniu art. 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych, powołanymi do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń, są w odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłowych (art. 34 wymienionego rozporządzenia) Minister Przemysłu i Handlu oraz władze przemysłowe wojewódzkie (II instancji).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.