Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.88.578

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 27 lipca 1920 r.
Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie wprowadzenia w b. dzielnicy pruskiej ustawy sejmowej z dn. 19-go maja 1920 r. (Dziennik Ustaw № 44 poz. 272) o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.

"Na podstawie art. 102 ustawy z d. 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. Ust. № 44/20 p. 272) oraz art. 6 p. d. ustawy z d. 1 sierpnia 1919 r., o tymczasowej organizacji b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. № 64/19 p. 385) zarządza się co następuje:"
Art.  1.

Najpóźniej do 1-go października 1920 r. kasy chorych w b. Dzielnicy Pruskiej mają być zorganizowane w myśl ustawy z 19 maja 1920 r. (Dziennik Ustaw № 44 poz. 272).

Art.  2.

Na wniosek odnośnych Urzędów Ubezpieczeń, Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej (Sekcja Opieki Społecznej) wyznaczy z dotychczas istniejących kas chorych te kasy chorych, które działać będą w myśl art. 1 ustawy z 19 maja 1920 r. jako powiatowe kasy chorych.

Art.  3.

Wyznaczone przez Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej (Sekcja Opieki Społecznej) kasy chorych jako kasy powiatowe, działać będą na podstawie statutu normalnego, wydanego przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  4.

Organizację kas chorych w mysi ustawy z 19 maja 1920 r. powierza się komisarzom kas chorych, którzy w tym celu zostaną wyznaczeni.

Art.  5.

Z chwilą rozpoczęcia działalności przez powiatowe kasy chorych wszystkie inne dotychczas istniejące kasy chorych, - jednakże z wyjątkiem kolejowych kas chorych, - muszą zaprzestać dalszej działalności i przystąpić do likwidacji; z tym dniem członkowie tych kas stają się członkami powiatowych kas chorych.

Likwidację przeprowadzi Zarząd rozwiązać się mającej kasy chorych pod nadzorem komisarza (art. 4) kas chorych.

Jeżeli z uzasadnionych powodów powiatowa kasa chorych nie może natychmiast przejąć członków nieterytorjalnych kas chorych, wówczas Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej (Sekcja opieki Społecznej) na wniosek komisarza kas chorych może zezwolić na odroczenie likwidacji nieterytorjalnej kasy chorych i na dalszą jej działalność najdalej jednak do d. 30 czerwca 1921 r.

Wniosek taki musi być przedstawiony najpóźniej na 14 dni naprzód przed rozpoczęciem działalności powiatowej kasy chorych.

Art.  6.

Likwidacja rozwiązać się mających kas chorych winna być ukończona w ciągu trzech miesięcy po przystąpieniu do likwidacji.

Majątek pozostały z likwidacji rozwiązanych kas chorych przechodzi na powiatową kasę chorych.

Jeżeli bilans zlikwidowanej kasy zakładowej (Betriebskrankenkasse) lub kasy cechowej wykaże niedobór, odpowiada za niego przedsiębiorca względnie cech.

Art.  7.

Ubezpieczenie chałupników może powiatowa kasa chorych za zgodą Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Sekcja Opieki Społecznej) odroczyć najdalej do 30 czerwca 1921 r.

Jeżeli jednak chałupnicy byli ubezpieczeni na wypadek choroby w którejkolwiek z istniejących kas chorych, wówczas odroczenie ubezpieczenia chałupników nie może mieć miejsca.

Wniosek na odroczenie ubezpieczenia chałupników winien przedstawić komisarz kas chorych najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem działalności przez powiatową kasę chorych.

Art.  8.

Udzielanie świadczeń dla rodzin (pomoc dla rodzin) w myśl art. 33 ustawy z 19 maja 1920 r. może być odroczone za zgodą Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Sekcja Opieki Społecznej) najdalej do 30 czerwca 1921 r.

W powiatach jednak, w których, kasy chorych udzielały pomocy dla rodzin, świadczenia te muszą być udzielane nadal conajmniej w dotychczasowej wysokości, a to aż do czasu zastosowania art. 33 ustawy z 19 maja 1920 r.

Art.  9.

Ustawa niemiecka z 26 września 1919 r. (R. G. Bl. 1757) o zapomogach dla położnic, obowiązująca poza byłą linją demarkacyjną, obowiązuje tam nadal.

Art.  10.

Zakres działania komisarzy kas chorych, sposób organizacji powiatowych kas chorych oraz likwidacji rozwiązać się mających kas chorych, zostanie określony w przepisach wykonawczych, które wyda Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej-

Art.  11.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.