§ 7. - Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2073

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2019 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.