§ 1. - Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2073

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez małe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2)
sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.