§ 4. - Wolne składy soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.
§  4.
1)
Kto zamierza starać się o zezwolenie na prowadzenie wolnego składu soli ma przedłożyć dowód w izbie skarbowej, że rozporządza odpowiedniemi trwałemi i suchemi śpichrzami, dającemi ogrzewać się i posiadającemi bezpośrednie połączenie z bocznicą kolejową i złożyć podanie z dołączeniem opisu i planu pomieszczeń, przeznaczonych na skład i biuro, oraz pomieszczeń przylegających, z wykazaniem ich wzajemnego połączenia; w podaniu należy złożyć oświadczenie co do sposobu zabezpieczenia wartości soli powierzonej na sprzedaż do równowartości co najmniej 1.000 tonn soli jadalnej oraz wymienić osobę, mającą zarządzać składem, tudzież prowadzić jego rachunkowość.
2)
Izba skarbowa rozstrzyga o przydatności śpichrzów do przechowywania w nich soli, a następnie po sprawdzeniu podania prześle je przy swoim wniosku Ministerstwu Skarbu.